لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید چند سال است که در آموزش و پرورش خدمت می کنید؟.

 

بسمه تعالی؛ اینجانب چنگیزحقیقی فشی فرزندابراهیم ، در روستای سرسبزومتدین فش بدنیا آمده ام .پس ازطی دوران ابتدایی وراهنمایی درروستای فش،مقطع دبیرستان رادرشهرکنگاورگذرانده وپس ازقبولی درمرکزتربیت معلم شهیدرجایی مازندران بامدرک فوق دیپلم درسال 68در دبستان بعثت رشتیان مشغول به تدریس شدم ودرسال 74موفق به کسب مدرک کارشناسی ودرسال 86 در دانشگاه دررشته کارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشی مشغول تحصیل شدم وبه مدت 27سال درمدارس چندپایه روستایی وظیفه خطیرمعلمی رابرعهده داشته ام.

 

اولین مدرسه ی که در آن شروع به درس دادن کردید؟

دبستان بعثت روستای رشتیان

 

اولین روز کاری درس دادن  را چگونه گذراندید؟

باشوق وعلاقه به آن روستاعزیمت نمودم اما پس ازمشاهده اوضاع به هم ریخته دبستان وساختمان بسیارقدیمی وگلی روستا(دبستان)وشیشه های شکسته دبستان بسیارناراحت شدم ،درآن روزتاظهرباهمکاران ودانش آموزان بازحمت فراوان صرفا توانستیم که سنگ ها واشیایی که به شیشه ها زده بودندپاکسازی نمایم.

 

چطور معلم نمونه کشوری شدید؟

ازسال های اولیه خدمتم درجشنواره های علمی،مسابقات ورزشی،ارسال مقالات برای نهادهاومراجع فرهنگی اقدام نمودم.به این شغل باعلاقه ای وافرقدم نهاده وهم اکنون که درسال 29 خدمت هستم ازنیروی تازه استخدام شده عشق وتلاش بیش تری به تدریس وآموزش همه جانبه ی دانش آموزان کشورم دارم.

 

شما باور دارید که نمونه هستید؟

نمونه بودن وانتخاب بعنوان نمونه در درجه اول امردرونی وپنهان است که جزخدای متعال ودربرخی مواقع اعمال انسان بیانگرواقعی آن است.اما تاحدامکان وتوان سعی می نمایم در راه نمونه بودن ونمونه ماندن تلاش کنم.

 

معیارهای یک معلم نمونه از دیدگاه شما؟

اخلاق پسندیده بادانش آموزان،برای پیشرفت کشورکارکردن،به همه ی عوامل تأثیرگذار دررشددانش آموزان توجه کردن،عامل اصلی برای هدرندادن سرمایه کشوربودن،برای رضای خداکارکردن نه برای جلب توجه اشخاص ومسئولین کارکردن ازمعیارهای نمونه بودن است.


 
چه احساسی داشتید وقتی اطلاع پیدا کردید معلم نمونه شدید ؟

وظیفه خودرادرقبال جامعه علمی سنگین تر دیدم وازاینکه باتلاش علمی وکوشش فراوان توانستم دربین معلمان کشور نمونه شوم بسیارخوشحال بودم.
موفقیت خود را مدیون چه کسانی  می دانید ؟

زحمات پدرومادرکشاورزم که با زحمت زیادوتوکل به خداکارمی کردندوهمیشه ازدرگاه خداوندعزت وسربلندی فرزندان خودرا خواستاربودند.


فکر می کنید سهم جامعه در کنار معلمین در خصوص تربیت نسل فردا چیست ؟

اولین وظیفه تربیت واصلاح فرزندان جامعه برعهده معلمین است ، اگرمعلم کارخودرابه نحواحسن انجام دهد. جامعه ازهجوم فرهنگی وهنجارشکنی ها رها ونجات می یابداین امروقتی محقق می شودکه سایرنهادهای فرهنگی مذهبی در راستای این وظیفه مهم با آموزش وپرورش همراه وهمگام باشند.

 

 مدرسه ی ایده آل از نظر شما در خصوص تربیتی و آموزشی چه مدرسه ایی است؟

مدرسه ایده آل بایدهمه جانبه نگرباشد.یک بعدی عمل نکند.باتمام مراکزیادگیری ارتباط داشته باشد.ازنظرورزشی،علمی ،اجتماعی،اخلاقی و... روی دانش آموزان روانشناسانه عمل وکارکند.

 

بهترین و بدترین خاطره دوران خدمت خودتان را بفرمایید.

بدترین خاطره وقتی بودکه شنیدم دانش آموزی برای یکی ازهمکاران نان ماست وتخم مرغ آورده ومعلم بدون رعایت شأن انسانی ومعلمی نان ماست وتخم مرغ محلی را برگشت داده بود. ودرکنار این خاطره ی تلخ مشاهده وضع مالی برخی ازدانش آموزان خاطرمرابعنوان یک معلم مکدروتاریک می کرد.

ازخاطرات شیرین دوران خدمت که قابل ذکرنیست ، زندگی وکار با کودکان همه لذت وعبادت است.


 
دوست دارید چه آینده ای برای دانش آموزانتان رقم بخورد؟

دوست دارم هرکدام ازدانش آموزانم توانایی خدمت مفیددرهرشغل وهرموقعیتی رابه کشورم داشته باشند.تا این کشوربا این همه سرمایه ونیروی خدادادی توسط هیچ کشورازهرنظرموردتهدیدوتحریم قرارنگیردودانش آموزم به این قدرت برسدکه ماتوانایی هرکاری داریم پس ازهیچ کس واهمه نکند.


معلمان قدیمی کوشاتر بودند یا معلمان امروز؟

معلمان امروزدرمجموع کوشاترند.

 

نگاه مردم نسبت به شغل معلمی چیست؟

نگاه مردم به شغل معلمی مثبت است. بایدمعلم باعمل خوداین مثبت نگری راحفظ کند.

 

بهترین هدیه ای که در روز معلم گرفته اید؟

بهترین هدیه روزمعلم من پندپدرم بودکه دانش آموزان فقیررابیش تردریاب.

وقتی دانش آموزی با یک دسته گل از دامن طبیعت جمع آوری کرده بودوبه من هدیه داد.پدرم پس ازمشاهده فیلم ،این جمله رابیان نمود.

 

اگر به قبل بازگردید باز هم معلم خواهید شد؟

چون هدفم تربیت دانش آموزان است اگربه قبل برگردم معلمی را بهتر وباتجربه بیش تروتأثیرگذترترانتخاب وادامه می دهم.

 

برنامه ای که برای آینده دارید؟

بعدازبازنشستگی به کاری مفیدکه سودعمومی داشته باشدمی پردازم ودرکنارشغلم به کارهای فرهنگی ازجمله خوشنویسی می پردازم.

 

دوران دانش آموزی خودتان معلمی در ذهن دارید که نمونه باشد و بخواهید از او تشکر کنید؟

همه ی معلمان خودرادوست دارم وهمین الان خودرامدیون زحمات آن ها می دانم

شهید بزرگوارمحمدرضا قلیوندیک باربا دوچرخه مرابه مدرسه رسانده که خاطره ای به یادماندنی برای من از بزرگی ومنزلت اوست

 

چندمین بار است که معلم نمونه کشور شده اید؟

درسه مرحله- شهرستان-استان وکشورنمونه شده ام. ضوابط این است که معلم نمونه کشوری صرفا یکباردرطول خدمت است.

 

فکر نمی کنید بار مسئولیت شما با این عنوان بیشتر شده است؟

قطعاً خودرا مدیون جامعه علمی می دانم وقبول دارم بهتروبا مسئولیت بیش ترخدمت کنم.

 

اهل مطالعه هستید؟ چه کتابهایی می خوانید؟

بیش تروقت خودرا درمنزل به مطالعه کتب روانشناسی، فلسفه های آموزش وپرورش مذهبی واخلاقی اختصاص می دهم.

 

خلاقیت با معلمی چه ارتباطی دارد؟

ارتباط تنگاتنگی دارد. معلم اگر خلاق نباشدنمی توانددانش آموزان راخلاق بارآورد. معلمی که خلاق است دانش آموز او احساس خستگی نمی کند.

 

عدالت آموزشی از نگاه معلم به چه معناست؟

فرصت درس خواندن برای همه ی دانش آموزان مهیا گردد.امکانات آموزشی واستفاده از نرم افزارهای آموزشی بصورت رایگان دراختیاردانش آموزان محروم قرارگیرد(امکانات آموزشی شرط یادگیری بهتراست).

کدام حرف الفبا را بیشتر دوست دارید؟ چرا

آ- آحرف اول مایه زندگی است. آب راخوب یاددهی ویادبگیری،روشنایی آب، پاکی وصداقت راآموزش داده ای .اولین هدف ونشانه اول آموزش است ، آموزش این نعمت خدا.

اهل ورزش هستید؟

کلیه رشته های ورزشی را درحدامکانات شهرومحل زندگی تسلط نسبی دارم ودرمسابقات مختلف ورزشی شرکت نموده وآنها را انجام می دهم.

 

در کنار یک معلم چه افرادی در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش دارند؟

ائمه جمعه وجماعات، سازمان تبلیغات ، ارشاداسلامی وکانون های پرورش فکری ورسانه ملی

 

تا به حال برای دانش آموزی گریه کردید؟

بله ، به دلایل مختلف که حل مشکل آنها درتوانم نبوده است.


با دانش آموزان قدیمی خود در ارتباط هستید؟

باکلیه دانش آموزان ارتباط دارم .منظورازکلیه دانش آموزان ،دانش آموزانی که یا رشدچشمگیرداشته اندوعلاقه  به ارتباط بامن دارندویا دانش آموزانی که به مشکلی دچارشده اندو وظیفه دانسته ام چندباری برای صحبت وحل مشکل با آن ارتباط داشته باشم.


 
چند شاگرد تا به امروز تربیت کردید؟

بصورت رسمی ودائمی وباکمی خطا343 نفر وکلاس های غیررسمی با400نفر سروکارتدریس وآموزشی غیررسمی داشته ام.


 
تفاوت فرزند داشتن و دانش آموز داشتن در چیست؟

به اعتقادبنده دانش آموزان درکلاس حالت فرزندرا پیدامی کنند. همانطورکه انتظارداریم فرزندمان خوب تربیت وپرورش یابد.معلم انتظاردارددانش آموزانش خوب تربیت ورشدیابند. اما یک تفاوت ناچیزدارد. برخی ازدانش آموزان واولیا این حس را درک نمی کنند.


معلمی یعنی؟

معلمی یعنی احساس ومحبتی که از راه علم وتعلیم به دیگران هدیه می دهی ، معلمی یعنی سوزوگدازی که منشاء درونی وعاطفی داردکه به انسان سازمنجرشود.


برای شکوفایی استعداد دانش آموزان چه راهکارهایی دارید؟

کتب ها ازحالت تئوری خارج ودانش آموزان رابه اکتشاف وبحث وگفت وگو وا دارد. به جامعه فرهنگیان ازلحاظ معیشی رسیدگی گردد.


اگر می خواستید برای دانش آموزان دعا کنید چه دعایی می کنید؟

خداوندامارا ازظلم نادانی رهاکن، در دلمان نورامیدوتلاش وآگاهی بتابان

 

بزرگترین ارزوی زندگی شما؟

خودم وزحماتم مورد رضای خداباشد. احترام پدرومادرراحفظ کنم . فرزندان خدمتگذارواقعی کشورباشند.

 

حرفی که برای وزیر آموزش و پرورش دارید؟

نظام تعلیم وتربیت بایداستواروسنجیده وماندگاروبرنامه طولانی مدت داشته باشدوبرنامه های آن زودگذروموقتی نباشد. ازجناحی بودن برنامه ها خودداری گردد. برای شغل معلمی به معنی واقعی ارزش واهمیت قائل شود.معلمان را دریابد.

 

به عنوان آخرین سوال چه توصیه ای به همکاران خود برای موفقیت در امر آموزش و پرورش دارید ؟

هدف همانطور که هست خداباشد، فرزندمردم رافرزندخود بدانند،آینده کشور را مدنظرقراردهند ونه رضایت فردیا افراد

 

و سخن پایانی: 

معلمی حرفه ایست که انسان سازی می کند. کارو وظیفه معلم ازکاروخون شهداء بالاتراست. زیرامعلم است که شهداء را پرورش داده که جان خودرانثارکشورکند. آن راقدربدانیم وبه منزلت معلم خدشه وارد نکنیم.

معلم را درنزدفرزندانمان کوچک نکنم ، که جامعه آسیب می بیند.

                                                                                           والسلام   -   حقیقی فشی

 
طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: مصاحبه، معلم نمونه، کنگاور،

تاریخ : یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 | 11:18 ب.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات

1- لطفاً خودتون رومعرفی کنید؟
آرش بابک نژادهستم رشته علوم تجربی واحدمقاومت ولایت ( باقرالعلوم )

2- شمابه عنوان فرمانده برترواحدمقاومت پیشگام معرفی شدیدبه نظرخودتون علت این انتخاب چیه؟
حضوردرخشان درجلسات فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی وفعالیت ها وهمکاری هرچه بهتربا دانش آموزان دیگر

3- خصوصیات یک فرمانده موفق رابفرمایید؟
ایمان - قلم - دانش - خلاقیت وتلاش وهمت درجهت خدمت گذاری

4- هدفتون ازحضور دربسیج دانش آموزی چیه لطفا توضیح بفرمایید؟
تقویت پایگاه بسیج دبیرستان - خدمت گذاری

5- آیا به عنوان فرمانده واحدمقاومت تمام توان خودتون رو برای اجرای برنامه های بسیج گذاشتید؟
بله تاجایی که ممکن است تلاش کرده ام

6- کدامیک از برنامه بسیج دانش آموز تاثیرگذارتراست؟ چرا؟
مسابقات ورزشی، چون استقبال زیادی دارد.

7- به نظرشما فرق بسیجی دهه سوم وچهارم انقلاب با دهه اول ودوم چیه؟
دهه ی اول ودوم بسیج نظامی وجنگی بود، ودر دهه سوم وچهارم جنگ فرهنگی وجنگ نرم است.

8- آیا مسئولیت فرمانده واحدبه درس شما لطمه واردنکرده است؟
خیر- چون ما زمان مشخص شده در زنگ تفریح را برای کارهایمان قرار داده ایم

9- پشتیبانی مدیردبیرستان دراجرای فعالیت های بسیج راچقدرموثرمی دانید؟
خوب اگرمدیربافعالیت ها مخالفت نکند.

10- به نظرشماجای چه برنامه ای دربسیج دانش آموزی خالیه؟
کلاس های آموزش قرآن

11- اگرپیشنهادی برای اثرگذاری بیشتربرنامه های بسیج دانش آموزی داریدبفرمایید؟
پذیرایی دربرنامه های خاصی از دانش آموزان

12- چه فعالیت خلاقانه ای علاوه برکارهای محوله بسیج دانش آموزی درمدرسه خودانجام داده اید؟
کتابخانه مدرسه فعالیت فرهنگی ماست.

13- آیا درانتخابات شرکت می کنید؟ چرا؟ وچه انتظاری ازنماینده منتخب خود دارید؟
خیر، چون من سنم به رای دادن نمی رسد. انتظار کمک به شهر را از او دارم

14- باتوجه به اینکه به سن رای گیری نرسیده اید، اگرمی توانستیدرای بدهیدچه ملاک هایی برای انتخاب خود داشتید؟(اختصاص به دانش آموزانی که هنوزبه سن رای نرسیده اند).
شخصی که در زمان جنگ تحمیلی سابقه ی داشته باشد- هدفش ساختن وکمک به مردمان آن شهر باشد نه اهداف شخصی خود.

15- اولین چیزی که با دیدن یا شنیدن کلمات زیربه ذهنتون می رسه بفرمایید؟

*رهبر: بزرگ یک ملت با تاریخ وقدمت کهن وپیشرو مملکت است.
*بسیج : بسیج لشکرمخلص خداست چون برای خدمت گذاری وحفظ منافع وارزش های کشورتلاش می کند.
*فرمانده: یک اسم است فقط خدمت وانجام کارها به نحواحسن
*میهن: این سرزمین آریایی است هیچ کشوری حق تجاوز به خاکمان را ندارد.
*شهید دانش آموز: الگو وافتخارما در هر زمینه چه درسی وچه ورزشی - دلیرمردی ومردانگی
*آمریکا: آمریکا دشمن دیرینه ما ازموفقیت های ماست و از موفقیت های ما درهر جنبه ای ناراحت است.

16- به عنوان سخن پایانی اگر مطلبی داریدبفرمایید؟
تعیین فرماندهان برای هرمدرسه درسطح شهرستان ونظارت پی درپی ازواحدهای پیشگامان.طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: مصاحبه، فرمانده واحد،

تاریخ : دوشنبه 10 اسفند 1394 | 09:37 ق.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات

به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی با یکی از دانش آموزان بسیجی نخبه در زمینه فرهنگی شهرستان کنگاور گفتگویی کردیم که در ادامه می خوانیم.

لطفا ضمن معرفی خودتان سوابق علمی را که دارید بیان کنید ؟
علی خزایی هستم متولد 1377 و در پایه دوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک مشغول تحصیل هستم. سه ساله درعرصه بسیج عضوقشرورئیس قشردانش آموزی هستم ودرستادامربه معروف ونهی ازمنکر نیز عضووفعالیت می کنم.

نظر شما در مورد برنامه های اجرایی بسیج دانش آموزی چیست؟

خوبه ، بدنیست ؛ می تونه بهترم باشه

بهترین خاطره ایی که از برنامه های اجرایی بسیج داشتید را بیان کنید؟
بهترین خاطره من مربوط به دوره ی طرح ولایت است که از طرف بسیج دانش آموزی برای 3 روز به اردوگاه شهید باهنرکرمانشاه رفتیم در این اردو ضمن بهره از کلاس های مختلف جزء بهترین اردوهای بود که رفتم.

آیا در راهپیمایی 13 آبان شرکت  کردید و توصیف شما از این روز چیست ؟
بله شرکت کردم.دانش آموزان با حضورخودشون یک سیلی محکم توصورت آمریکا زدند. وامسال هم با حضورپرشورشون به آمریکا فهماندند که هرچه سیاست مداران ما با آمریکا سازش کنند ولی ما با آنها سازش نمی کنیم وآمریکا را دشمن اول وآخرخود می دانیم وهیچ وقت پشت رهبر را خالی نمی کنیم.

در پایان اگه حرف نگفته ایی دارید بفرمایید ؟

انشاءاله تمام این فعالیتها وکارهای فرهنگی ، بصیرتی که در بسیج انجام می دهیم در راستای کمک به امام زمان(عج) باشد ودرفرج ایشان مؤثرباشد.
طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: مصاحبه، دانش آموزبسیجی،

تاریخ : پنجشنبه 14 آبان 1394 | 11:00 ق.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات

img_364222222222222222222222.jpg


آقای خزایی مقدم معاونت محترم پرورشی اداره آموزش وپرورش شهرستان کنگاور ومربی صالحین بسیج دانش آموزی به مناسبت سالروز نهم دی ماه 88 درمصاحبه با خبرنگارحوزه شهیدفهمیده اظهارداشتند: که نهم دی برگ زرین ودرخشانی بود از اوج بصیرت مردم درپاسداری ازدستاوردهای انقلاب اسلامی ودفاع ازحریم امامت و ولایت.

درادامه ایشان درپاسخ به سوال خبرنگارمادرخصوص علل وعوامل بوجودآمدن حماسه نه دی گفتندکه: حماسه نه دی نشان داد هنگامی که استکبارجهانی وعوامل فریب خورده داخلی آنها ازحریم های شرعی عبورکنند، مردم با توکل به خداوپیروی ازولایت ایستادگی کرده ودشمنان این مرزوبوم  ودرحقیقت دشمنان دین خدا رابه سزای اعمالشان خواهندرساندوبزرگداشت 9دی درواقع پاسداشت بزرگمردان وشیرزنان همیشه درصحنه تاریخ انقلاب اسلامی است که درهمه برهه ها با بصیرت وشعورسیاسی ازآرمانهای متعالی انقلاب اسلامی دفاع نموده وحماسه های جاویدی راخلق کرده اند.
طبقه بندی: خبر،
برچسب ها: مصاحبه، مصاحبه با معاونت پرورشی آموزش وپرورش شهرستان کنگاوردرخصوص 9دی،

تاریخ : یکشنبه 8 دی 1392 | 01:40 ب.ظ | نویسنده : بسیج دانش آموزی | نظرات

  • آنکولوژی | اخبار وب | تیم بلاگ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic